Bilimi endüstriyle bütünleştiren, doğayla iç içe örnek bir teknopark

Contacts

Gebze Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. 41400 Gebze/KOCAELİ

teknopark@gtu.edu.tr

(0262) 605 2546

Duyuru Genel

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ AR -GE ve KULUÇKA OFİSLERİ BİNASI, OTOPARK ve MEYDAN DÜZENLEMESİ AMAÇLI YAP – DEVRET – İŞLET – GELİR PAYLAŞ MODELLİ YAPIM İŞİ 

 

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ AR -GE ve KULUÇKA OFİSLERİ BİNASI, OTOPARK ve MEYDAN DÜZENLEMESİ AMAÇLI YAP – DEVRET – İŞLET – GELİR PAYLAŞ MODELLİ YAPIM İŞİ 

 

  1. İşletmemizce Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 2 (iki) ayrı alanda Geçici Yapı Statüsünde “Hafif çelik – betonarme karma yapı ve ahşap yapı kategorisinde, AR-GE ve Kuluçka Ofisleri binası ile Otopark ve Meydan düzenlemesi işleri”, Yap – Devret – İşlet – Gelir Paylaş usulü ile 6 +2 aylık yatırım (inşa) süresi de dahil olmak üzere imal ettirilecektir.

GTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (GTÜ TGB), ülkemizin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı yapmak ve girişimciliğe açık dinamik bir inovasyon ortamı yaratmak amacıyla, GTÜ YERLEŞKESİNE BİTİŞİK GEBZE CUMHURİYET MAHALLESİ ŞİŞECAM YOLU BÖLGESİNDE 172.5 DÖNÜM alan üzerinde oluşturulmaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bu alanda çok sektörlü yapılanmanın bir bütünlük içerisinde sağlanması hedeflenmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgesi, GTÜ iştiraki olarak kurulan ve Bölgede gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinden sorumlu olan GTÜ Teknopark A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

İşin toplam yatırım süresi 6+2 (altı artı iki) ay olup, bu süre içerisinde yukarıda tanımlanan yapım işleri kapsamındaki yatırımların;

1.1.Mimari avan projelerin hazırlanması, İşveren tarafından onaylanacak avan projeye göre Uygulama Projelerinin hazırlanması ve onaylı Uygulama Projelerine göre inşa edilmesi,

1.2.Yapım sahasına rastlayan her türlü altyapının deplasesi,

1.3.Yapım konusu iş ile ilgili mekanik, elektrik, elektronik ve elektro güvenlik sistemlerinin Genel Teknik Şartnamelere ve İdarece tercihi yapılacak malzeme ve tesisatlar ile hazırlanacak Özel Şartnamelere uygun olarak temini ve kurulması,

1.4.Yapılacak olan yatırımların işletmeye açılabilmesi için gerekli olan demirbaş eşyaların, sarf malzemelerin, mefruşatın temini ve kurulması ile bu alanlarda hizmet vermesi durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile Bölge Yönetici Şirketine yeterli mekân tahsis edilerek söz konusu mekânların İşverenin onaylayacağı büro mobilyası ile tefriş edilmesi,

1.5.Yapım İşi kapsamındaki yatırımların, TSE ve uluslararası norm ve standartlarda sağlanması, bakım, periyodik bakım ve onarımlarının işletme süresince yapılması, süre sonunda her türlü borç, taahhüt ve kusurdan ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak GTÜ Teknopark A.Ş.’ye devri,

 

İnşaat yapım konusu işlerin kapsamı olarak belirlenmiştir.

 

  1. Söz konusu ihaleye yönelik doküman 01.07.2021 tarihinden itibaren Şirketimizde görülebilir ve temin edilebilir. Konuya ilişkin davet usulü inşaatlara dair son teklif verme süresi 25.07.2021 Çarşamba günü saat 10:00 olarak belirlenmiştir.

 

  1. GTÜ Teknopark A.Ş., 4691 ve 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren “Yönetici Şirket” statüsünde olup, 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi değildir. GTÜ Teknopark A.Ş. ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta, iptal etmekte, işi dilediği miktar ve usulde dilediğine vermekte, sözleşme yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. GTÜ Teknopark A.Ş.’ninsözleşme yapmaktan vazgeçmesi halinde, davet usulü ihaleyi kazanan istekli herhangi bir hak ve/veya alacak talebinde bulunamaz.

 

GTÜ TEKNOPARK A.Ş.

GTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Cumhuriyet Mahallesi Şişecam Yolu Sokak

Teknopark Sitesi İdari ve Ar-Ge Binası Apt. No:42/1

41400 Gebze- Kocaeli

Tel: 0 262 6052437

e-mail: teknopark@gtu.edu.tr

www.gtuteknopark.com

 

 

Author

gtuteknopark

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir